Une île à soi – Anne-Clémence de Grolée: vent’anni di ricerca in Sicilia – GAM – Palerm

Une île à soi – Anne-Clémence de Grolée: vent’anni di ricerca in Sicilia – GAM – Palermo dal 4 marzo al 2 aprile 2017 apre al pubblico domani Une île à soi – Anne-Clémence de Grolée: vent’anni di ricerca in Sicilia a cura di Giulia Ingarao – Palermo 4 marzo – 2 aprile 2017 – […]